Woolacombe (20180731)

Woolacombe (20180731)

12 september, 2018 Av av Nina

Efter besöket hos uttrarna så stannade vi en natt på ett annat gulligt litet ställe ( som jag har glömt vad det hette…) Där var det inga duschar eller toaletter på rummen och ganska spartanskt. Speciellt bräd-dörrarna som visserligen var väldigt charmiga, men med bara brädor och stora glipor mellan en del av dem var det inte precis en känsla av ett privat rum ??

Efter det bokade vi in oss på ett hotell i Woolacombe och vi valde detta där frukost ingick, trots att vi hade hitta ett annat som verkade lite mer exklusivt.
När vi kom fram var vi lite oroade över hur parkeringen såg ut, gammal trasig asfalt med gigantiska hål, ingen verkade intresserad av att underhålla den.

Vi klev in i ett ganska så stort ställe, iallafall så var det enormt stort när det gäller pub och club utrymmen.
Så fort vi blev visade upp på rummet så visste vi att detta var fel, så fel.. Det luktade skunk och död råtta. Fukt och mögellukt slog emot oss och trots att det var en vacker gammal byggnad så var den inte det minsta underhållen. I fönstren en bit upp i det stora trapphuset låg flugorna i hög tillsammans med dammet.. ???
Rummet var tyvärr inte mycket bättre. Det enda som såg bra ut i rummet var en gammal garderob! Jag vägrade att ta upp bagaget innan vi hade kontrollerat alla sängar för att se tecken på löss…
Rummet var sunkigt med en gammal trasig fåtölj, igenimmade enkelglasfönster som vi var tvungna att kontrollera flertalet gånger för vi trodde att de var öppna när de var stängda, allt som hände utanför lät så högt.
Badrummet… eh.. badrummet.. En äcklig heltäckningsmatta som tydligt visade möglet under, speciellt vid toaletten där det var en glipa.  Mögel på väggarna. Efter duschen låg vattnet som en liten sjö utanför duschkabinen och gosade in sig i golvet med allt annat som gömde sig där under mattan och innan jag gick in i kabinen var jag tvungen att hänga en handduk över ena sidan eftersom det enormt stora fönstret med klarglas i hade en för kort gardin som visade allt för de som ville titta in utifrån… ???

Så.. vi tog en tur ner till stranden för att slippa vara där och tänkte bara äta middag på kvällen eftersom de hade carvery på kvällen.

Stranden var enorm och det var packat med semesterfirare. Men tyvärr var det för mycket vågor för tjejerna så de lekte på stranden eller höll hårt i varandra när de hoppade över vågorna ?? Det var fullt av små maneter i sanden, så man fick se vart man satte fötterna.

« 1 av 21 »

Efter den roliga stunden åkte vi tillbaka för att äta..

Ohhh..ohhhh..

Vi talade om att vi ville ha ett bord och mat. Då var vi tvungna att först gå till baren och beställa våra drickor, sedan bära dem till det bord vi ville ha (inte mycket till service) i ett annat rum. Sedan gick vi till den uppdukade kött-buffén där en man stod för att skära upp det önskade köttet och visa tillbehören. Jag kände mig som om jag var tillbaka i skolan igen.. Rostfria rullvagnar med värmefat, och lite sönderkokta grönsaker. Att mannen på plats var lite halvsåsig gjorde inte saken bättre.
Vi satte och åt maten med allt annat än andakt, det var hemskt! Halvvarmt, torrt, smaklöst och mosigt. Ingen rolig erfarenhet. ??? 

Sedan gjorde vi oss redo för kvällen och märkte hur folk började strömma till. I ena baren satt alla lokala gubbar med hela gäng av hundar, en hade 3 med sig, den andra 2 osv. Hundarnas pub med andra ord.
Uppe på rummet så hörde vi hur alla dörrar började slå. Dörrarna var av det slaget att de hade en kraftig fjäder på dem som slog igen dörren efter varje person som gick in och ut, sådana satt i alla rum! BANG, BÅNG, klamp klamp klamp av skor. HAHAHA från rummet brevid och ja.. you name it! ALLT hördes, det var så lyhört att de lika gärna kunde ha suttit i vårt rum och festat. Sara lyckades somna men inte Emily, så efter att ha försökt lääänge var det bara att hoppa ner och sova själv. Och det tog några timmar kan jag lova innan någon av oss lyckades med det.

Så var det ju det där med frukost.. det ingick ju i priset och var anledningen till att vi hade valt detta hotell och inte det andra för att spara lite slantar.. Vi fick veta av ägaren att det skulle vara mellan 7.45 och 8:30 men efter allt vi hade upplevt på detta hotell så var det inte ens intressant för oss. Keith gick ner och packade bilen vid 8:15 och när han kom upp på rummet igen 10 minuter senare så sade han att han hade frågat om frukosten och då sade de att den redan hade stängt (!!) 
Jag tog en bild på texten som stod på en skylt på dörren i vårat rum och enligt den hade de frukost halva dygnet ????

 

 

 

 

 

 

 

När vi lämnade detta så kallade hotell så sade Keith precis vad han tyckte och att de behövde se över städning och att det nästan var omöjligt för en barnfamilj, ja vem som helst egentligen, att sova när man var vaken av allt oljud pga dåliga dörrar, väggar och fönster.
Ägaren såg helt oförstående ut, han var stolt över sitt vackra hotell och maten var bra. Städningen fanns inget att klaga på enligt honom. Med andra ord, han levde helt uppe i det blå!
Därför känner jag att det inte är fel att varna andra för detta ställe. Åker ni till Woolacombe så stanna för allt i världen INTE på Fortescue Arms….

the armchair...
« 1 av 5 »

______________________________________________________________________________

After visiting the otters we stayed one night at another cute little place ( I forgot what it was called …) There were no showers or restrooms in the rooms and quite spartan. Especially the board doors were very charming, but with only boards and big gapsbetween some of them, it was not  a feeling of a private room ??

After that we booked into a hotel in Woolacombe and we chose this because it had breakfast included in the price, even though we had found another that seemed a little more upscale. When we arrived we were a little worried about how the car park looked, old broken asphalt with giant holes, nobody seemed interested in maintaining it.

We stepped into quite a big place, at least it was enormous when it comes to pub and club spaces. As soon as we were shown to the room we knew this was wrong, so wrong .. It smelled like skunk and dead rat. Moist and mold hit us in the face and although it was a beautiful old building, it was not the least maintained. In the windows a bit up in the large staircase the flies were in piles with the dust ..???

Unfortunately, the room was not much better. The only thing that looked good in the room was an old closet! I refused to get the luggage into the room before we checked all the beds to see the signs of lice … The room was shabby with an old broken armchair, wet and misty single glass window, which we had to check several times because we thought they were open when they were closed, everything that happened outside sounded so loud.
The bathroom … eh .. the bathroom .. A disgusting carpet that clearly showed the mold below, especially at the toilet where there was a slip. Mold on the walls. After the shower, the water lay like a little lake outside the shower cubicle and decreased into the floor with everything else that was hidden there under the carpet and before I entered the cabin, I had to hang a towel over one side because the huge window with clear glass in it had  too short a curtain that showed everything for those who wanted to look in from the outside … ???

So .. we took a trip down to the beach to avoid being there and just thought to have dinner in the evening because they had a carvery in the evening.
The beach was huge and it was packed with holidaymakers. But unfortunately the waves were to big for the girls for the girls so they played on the beach or held hard together as they jumped over the waves clostest to the shore. ??  There was a lot of small jellyfish in the sand, so you had to be careful about where you put your feet.

After the fun time at the beach we went back to eat ..

Ohhh..ohhhh ..

We asked them for a table and some food. They then told us that we had to go to the bar first and order our drinks, then carry them to the table we wanted (not much of a service) in another room. Then we went to the carvery where a man stood to cut the desired meat and show the accessories. I felt like I was back in school again. Stainless steel trolleys with hot plates, and some soggy vegetables. That the man in place was a little half-sighted did not make it any better. We ate the food with anything but joy, it was terrible! Semi-warm, dry, tasteless and mushy. Not a funny experience. ???

We then started to get ready for the evening and noticed how people started to come in. In one bar, all local boys sat with a whole bunch of dogs, one had 3 with him, the other 2 etc. The dogs’ pub in other words.
Up in the room we could hear how all the doors started to slam. The doors were of the kind that they had a strong spring on that closes the door after every person who went in and out, and they were in all the rooms! BANG, BANG, clopety clopety from shoes going back and fourth. HAHAHA from next door and well.. you name it! ALL was heard, they could as well have sat in our room and partyed. Sara managed to fall asleep but not Emily, so after a long time of trying to sleep,  I just had to jump down with her and go to sleep myself. And it took a few hours, I can promise, before any of us got to sleep.

Then there was this thing with breakfast .. it was included in the price and was the reason we had chosen this hotel and not the other one to save some pennies .. We were told by the owner that it would be between 7.45 and 8: 30 but after all we had experienced at this hotel, it was not even interesting to us. Keith went down and packed the car at around 8:15 and when he got back to the room 10 minutes later, he said he had asked for breakfast and then they said it was already closed (!!) I took a picture of the text that was on a sign on the door in our room, according to which they had breakfast all day long. ????

When we left this so-called hotel, Keith told the owner what we thought and that they needed to review cleaning and that it was almost impossible for a family of children, indeed anyone, to sleep when you were kept awake by all the noise due to bad doors, walls and windows. The owner looked completely lost, he was proud of his beautiful hotel and the food was good. The cleaning was nothing to complain about according to him. In other words, he lived on another planet! Therefore, I feel that it is not wrong to warn others for this place. Are you going to Woolacombe for a stay, then please do NOT stay at Fortescue Arms ….

Spread the love
 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  20
  Delningar